Glutenintolerans, Intervjuer, Laktosintolerans, Mjölkallergi

Intervju: Matintolerans och matallergi i Kroatien

Publicerad: 2013-08-15
Uppdaterad: 2023-10-03

mia_njavro_profile_photo

Intervjun gjordes på engelska, Mia fick läsa intervjuartikeln och godkänna den innan den blev så ordagrant som möjligt översatt till svenska. Du finner både den översatta svenska intervjun och den engelska nedan.

Matintolerans och matallergi i Kroatien

– intervju med en Kroatisk journalist

Befolkning: 4,438,000

Huvudstad: Zagreb; 688,000

Area: 56,542 kvadrat kilometer (Sverige är 449,964 kvadrat kilometer)

Språk: Kroatiska

Religion: Katoliker, ortodoxa

Valuta: Kuna

Genomsnittlig livslängd: 74

GDP per Capita: U.S. $9,800

Läs och skrivkunnighet i procent: 99

Källa: National Geographic

Fakta

Mia Njavro, 26 år gammal, registrerad partner med sin pojkvän.
Utbildning: Master in Cultural studies and Public relations, Bachelor in Journalism.
Arbetar i dagsläget på Dubrovniks lokala nyhetstidning/hemsida www.dulist.hr  (English version www.justdubrovnik.com)

Kroatien är ett populärt land för många svenska turister med flera underbara ställen såsom Dubrovnik, Split, Zagreb, Hvar stad etc. De är kända för sina vackra stränder och goda mat.

För oss med matintolerans och matallergi är det en utmaning att resa till andra länder och hitta mat som inte ger oss oönskade reaktioner. Mia är journalist och bor i Dubrovnik och hon kan berätta för oss hur det läget är i Dubrovik och Kroatien. Både för turister med matintolerans/matallergi men även för dem som bor i Kroatien med matintolerans/matallergi.

Vad visste du om matintolerans eller matallergi före intervjun?

– Jag har varit vegetarian/pescetarian (äter fisk) i tio år. Jag var väl informerad om olika typer av dieter och vanligt hälsosamt leverne, eftersom jag inte ville göra några misstag som skulle påverka min kropps immunförsvar.

– Därför läser jag mycket om matintolerans och matallergier, men bara litteratur som finns i Internet tidningar, inte medicinska dokument eller analyser.

När man följer en vegetarisk diet är det mycket viktigt att man kollar så att kroppen får alla de näringsämnen som den behöver. Ifall man följer en vegetarisk diet utan mjölk t.ex. är det viktigt få i sig tillräckligt med vitamin-D och vitamin-B12. I Sverige kan vi köpa ersättnings mjölk som t.ex. Rice-milk som innehåller båda de vitamin sorterna. Ifall dieten utesluter fisk kan det vara nödvändigt med omega-3 kosttillskott. Läs mer om saker att tänka på när följer en vegetarisk kost.

Skriver media om matintolerans och matallergi?

– Det beror på, det finns tidningar som handlar om mat generellt, och ibland har de artiklar om det, alternativa medicinska tidningar och ibland finns det artiklar om matintolerans och matallergi [i vanliga tidningar, red. anm].

– Oftast skriver de om vad som händer ifall du äter något av misstag och vad du inte borde äta – vanligast är att de har en lista över vilken mat man kan äta med hans/hennes matintolerans och matallergi.

I Sverige är det motsvarande eftersom våra vanliga dagstidningar ibland skriver om matintolerans och matallergi. Vi har å andra sidan press-releaser ifall matindustrin har råkat få in allergener i produktionen och det händer flera gånger om året.

Pratar folk i allmänhet om matintolerans och matallergi?

– Jag har bara hört den typen av samtal mellan personer som har dem eller mellan läkare. Oftast är det råd och lösningar till ”hur-gör-jag” i denna situationen.

Jag skulle vilja säg att det är likadant i Sverige.

Har restauranger i turist-områden special mat för personer med matintolerans eller matallergi?

– Ett par år sedan, arbetade jag på ett café, jag mötte många turister som frågade efter mjölk-fri eller socker-fri glass. Vi hade det i vår restaurang, och jag tror att alla restauranger har den typen av mat på menyn.

– De har ersättningsmat (laktosfrimjölk, till exempel).

För oss som turister som besöker Kroatien är det skönt att veta att vi kan hitta special mat som passar våra behov i tursist områdena. Det finns en behändig karta som visar restauranger, butiker och hotell med glutenfria produkter www.glutenfreeroads.com/en.

Har livsmedelsbutiker i turistområdena special mat för personer med matintolerans eller matallergi?

– Ja, alla större livsmedelsbutiker har en en ”hälsomat” avdelning med den typen av mat.

– Det finns flera Kroatiska märken som erbjuder alla typer av mat. Här är en: Bio&Bio store http://www.biobio.hr och de har produkter ifrån hela världen.

Serverar restauranger utanför turistområdena specialmat för personer med matintolerans eller matallergi?

– Hm, svår fråga jag tror att de räknar med att erbjuda någonting, så att gästen kan välja inom menyn med ”vanlig” mat.

– De erbjuder saker som finns på menyn.

När man reser med matintolerans eller matallergi är det en god ide att ta med mat ifrån ditt hemland och tillaga på hotellrummet. Det borde vara OK att ta mat med till Kroatien, men kolla med svenska tullen eller Kroatiska ambassaden innan du reser.

Har livsmedelsbutiker utanför turistområden specialmat för personer med matintolerans eller matallergi?

–  Det är ett äventyr 🙂

–  Jag antar att de säljer saker de redan har.

Har någon i din famlj eller vänner matintolerans eller matallergi?

– Några av mina vänner har celiaki [glutenintolerans, red. anm], men de verkar hantera det bra. Men det är alltid svårt att leva med celiaki och det mesta av ersättningsmaten är väldigt dyr för vår finansiella standard (låt oss säga medelklass, som är det vanligaste i Kroatien).

– Min mamma har mild laktosintolerans, och hon äter kanske ost, men drick inte mjölk. Men det är försumbart egentligen.

I Sverige är special mat också dyrare än ”vanlig mat”, men ifall vi får diagnosen celiaki kan vi i vissa delar av Sverige få bidrag av landstinget för specialmat.

Finns det något mer du skulle vilja dela med dig till folket i Sverige?

– Generellt, känner kroatiska befolkningen inte till problemen med matallergi och matintolerans, ifall de inte själva eller någon de känner lider av det. Vi har butiker med ersättningsprodukter, men de är dyra. Vi behöver säkerligen lära oss mycket, ifrån andra länder. Vårt inträde i EU kommer att göra att vi får hit flera olika matvarumärken, och jag tror att vi kommer att få denna typen av märken också [fler ersättningsprodukter, red. anm].

– Dessutom, kanske en kort rekommendation till folket i Sverige – vi har mycket hemmagjord mat, och vi kroatier är gourmeter, så ifall ni besöker oss så ta chansen och prova lokala mat traditioner, oavsett område. Jag bor i Dubrovnik, i Medelhavsområdet, så vi äter hälsosamt per definition.

Jag har besökt Dubrovnik och kan varmt rekommendera det, med dess vackra stränder och fina öar. Människorna är vänliga och restaurangerna försöker verkligen servera special mat för oss med matintolerans och matallergi.

Engelsk version:

Facts

Mia Njavro, 26 years old, registered partnership.
Master in Cultural studies and Public relations, Bachelor in Journalism.
Currently working in a local Dubrovnik newspaper/portal www.dulist.hr  (English version www.justdubrovnik.com)

Croatia is very popular place for many Swedish tourists with wonderful places like Dubrovnik, Split, Zagreb, and Hvar Town etc. They are famous for wonderful beaches and good local cuisine.

For us with Food Allergies and Food Intolerances it is a challenge to travel to different countries and find food that will not give unwanted reactions. Mia is a journalist that lives in Dubrovnik and can tell us about how it can be like in Dubrovnik and in Croatia both for us tourists with Food Intolerances/allergies and those living in Croatia with Food Intolerance/allergy.

What did you know about food allergies or food intolerances before the interview?

–        I have been a vegetarian/pescetarian for ten years. I was quite informed about types of dieting and regular healthy living, since I wanted to make no mistakes that will reflect on my body’s immunity.

–        Hence, I read a lot about food intolerances and allergies, but only a literature that can be found in online food magazines, not the medical approaches or analyses.

When you live on a vegetarian diet it is very important to check that you get all nutrients that your body needs. If you are on a vegetarian diet without milk for example it is important to get enough Vitamin-D and Vitamin-B12. In Sweden we can buy replacement milk for example Rice-milk that contains both those vitamins. If the diet excludes fish then it can be necessary with an omega-3 supplement. Read more about what to think about on a vegetarian diet.

Do the media write about Food Allergy or Food Intolerances?

–        Depends, there are magazines about food in general, which sometimes write articles about that, alternative medicine magazines, and there are now-and-then articles about allergies and intolerances.

–        Usually they write about what’s going on if you make mistake of eating something you shouldn’t eat, or – most common – a list of food one can eat with his/her allergy and intolerance.

In Sweden it’s similar since our normal newspapers only occasionally writes about Food allergies or Food intolerances. We do on the other hand have press-releases if the food industry has put an allergen in the food by mistake, and that happens several times in a year.

Do people in general talk about Food Allergy or Food Intolerances?

–        Basically I’ve heard those conversations only between people who have them, or doctors. Usually advices and solutions of ’what-to-do’ situations.

I would say we have the same in Sweden.

Do restaurants in tourist-areas have special food for people with Food Allergy or Food Intolerance?

–        Few years ago, as I was working in snack bar, I’ve met a lot of strangers asking for milk-free ice cream or sugar-free one. We did have it in our restaurant, and I do believe all the restaurants do have that kind of food on menu.

–        They have food with substitutes (lactose free milk, for example).

For us as tourists visiting Croatia it is very nice to know that we can find special food that fits our needs in the tourist areas. There is a very handy global Gluten free map, www.glutenfreeroads.com/en that shows stores, restaurants and hotels with gluten free products.

Do super-markets in tourist-areas have special food for people with Food Allergy or Food Intolerance?

–        Yes, in every bigger store there’s a ’Healthy food’ department with such food.

–        There are several Croatian brands that offer all kinds of food. Here’s one: Bio&Bio store http://www.biobio.hr and they do have products from all over the world.

Do restaurant outside tourist-areas serve food special food for people with Food Allergy or Food Intolerance?

–        Hm, tough one I think they count on offering something, so the guest will choose inside this menu of ’normal’ food.

–        They offer stuff inside menu.

When travelling with Food Allergy and Food Intolerances it is a good idea to have food that you bring from your own country or prepare in the hotel room. It should be okay to bring food through customs when travelling to Croatia, but check with Swedish customs or the Croatian embassy before you travel.

Do super-markets outside tourist- areas have special food for people with Food Allergy or Food Intolerance?

–        It’s quite and adventure 🙂

–        I guess they sell stuff they already have.

Does anybody in your family or friends have Food Allergy or Food Intolerance?

–        Some of my friends have celiac disease, but they seem to get along fine with that. But it’s always tough to live with celiac disease and most of the substitute food is very expensive for our financial standard (let’s say middle working class, the most common one in Croatia).

–        Also, my mom suffers from mild lactose allergy, and she perhaps eats a cheese, but never drinks milk. But it’s negligible actually.

In Sweden special diet food is also more expensive than “normal food”, but if we get diagnosed for celiac disease then in some parts of Sweden we can get Government funds as help.

Is there anything further that you would like to share with the people in Sweden?

–        Generally speaking, Croatian people are not introduced to problem with allergies and intolerances, unless they, or someone they know, suffer from that. We do have stores to buy substitutes, but it’s expensive in some way. We surely need to learn a lot, from other countries. Our entrance to EU will bring us a lot of different food brands, so I believe we’ll get this kind of products too.

–        Also, maybe a short recommendation for people of Sweden – we do have a lot of homemade food, and Croatians are gourmands, by every means, so if you are in visit, be sure to get some local traditional food, no matter what area. I live in Dubrovnik, in Mediterranean area, so we eat healthy by default.

I have visited Dubrovnik and I can highly recommend it, with its beautiful beaches and nice islands. The people are friendly and in the restaurants they try to serve special food for us with Food Intolerances and Food Allergies.

Källor

  • Intervju med Mia Njavro sommaren 2013

Uppdateringar

  • 2021-09-18, Uppdaterade den brutna länken till Livsmedelsverkets råd kring vegetarisk kost